If Nintendo Made The Greek Zodiac

#1

1.

Screen Shot 2016-08-16 at 11.44.05 AM

2.

Screen Shot 2016-08-16 at 11.44.16 AM

3.

Screen Shot 2016-08-16 at 11.44.40 AM